dinsdag 22 maart 2011

Belfort group: HAARP als de werkelijke oorzaak van de ramp in Japan

Bron Argusoog.nl
Mijn persbericht van gisteren over HAARP als de werkelijke oorzaak van de ramp in Japan heeft hier en daar wat aandacht gekregen.
Ik zal jullie op de hoogte houden van reacties op mijn vragen, die ik gericht heb aan een vijftal (vooral academische) instellingen die zich bezig houden met geologie en die ik hier in cc opneem.
Ik betreur het evenwel dat alles in een sfeer van complottheorie wordt gewikkeld. Ik zou jullie willen oproepen om dit fenomeen ernstig te nemen, grondig te onderzoeken en objectief hierover te berichten.
Ik heb wel begrip voor deze reactie omdat de meeste mensen nog nooit van HAARP hebben gehoord. Maar deze installatie bestaat wel degelijk.
Via google en youtube kun je heel wat informatie krijgen. Er is ook een zeer degelijk boek over geschreven door wetenschapsjournalisten Nick Begin en Jeane Manning ” Angels don’t play this Haarp ” .
Eind de jaren negentig kwam HAARP reeds uitvoerig en expliciet ter sprake in de Europese Commissie milieu, veiligheid en buitenlands beleid . Ik geef u hieronder de betreffende conclusies die al dateren van 1999 ! Merk de afwezigheid op van US-officiëlen en vertegenwoordigers van Haarp zelf op deze hoorzittingen. Als je niets te verbergen hebt en dit project heeft louter een functie van wetenschappelijk onderzoek geef je toch tekst en uitleg in alle transparantie ….
( http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1999-0005+0+DOC+XML+V0//NL ).
27.  is van mening dat HAARP (High Frequency Active Auroral Research Project) wegens de ingrijpende gevolgen daarvan voor het milieu een mondiale aangelegenheid is en dringt erop aan dat de juridische, milieutechnische en ethische gevolgen door internationaal onafhankelijke organen worden onderzocht alvorens verder onderzoek en proeven worden uitgevoerd; betreurt het dat de regering van de Verenigde Staten herhaaldelijk heeft geweigerd iemand af te vaardigen om aan de openbare hoorzitting of een vervolgbijeenkomst die is georganiseerd door zijn bevoegde commissie een toelichting te geven op de gevaren voor het milieu en de bevolking die verband houden met het HAARP-programma dat momenteel in Alaska wordt gefinancierd;

28. verzoekt het panel ter Beoordeling van het Wetenschappelijk en Technologisch Beleid (STOA) te besluiten de wetenschappelijke en technische gegevens die alle bestaande onderzoeken inzake HAARP hebben opgeleverd, te onderzoeken om de exacte aard en mate van gevaar te evalueren die HAARP oplevert voor het plaatselijke en mondiale milieu en de volksgezondheid in het algemeen;
29. verzoekt de Commissie in samenwerking met de regeringen van Zweden, Finland, Noorwegen en de Russische Federatie de gevolgen van het HAARP-programma voor het milieu en de volksgezondheid in het Europese poolgebied te onderzoeken en het Parlement verslag te doen van haar bevindingen;
30. roept in het bijzonder op tot het sluiten van een internationaal verdrag voor een wereldwijd verbod op onderzoek en ontwikkeling, zowel in de militaire als in de civiele sector, die erop gericht is om kennis omtrent de werking van de menselijke hersenen op basis van chemische of elektrische processen, geluidstrillingen of anderszins in te zetten voor de ontwikkeling van wapens die het mogelijk maken om mensen op enigerlei wijze te manipuleren, met inbegrip van een verbod op alle eventuele huidige of toekomstige toepassingen van dergelijke systemen;
Merk op dat het hoogste bestuursniveau in Europa zich toen al realiseerde dat Haarp ook kan gebruikt worden voor manipulatie van het weer en het klimaat, voor het uitlokken van natuurrampen allerlei en ook voor mindcontrol ( in samenhang met chemtrails ) .
Wie de gebeurtenissen sindsdien met een wakkere blik observeert, kan niet anders dan vaststellen dat dit gebruik wordt toegepast …
Wie zit daar achter ? Het is heel simpel :
Connecting the dots ….
Wie heeft Haarp in eigendom?
De firma Raytheon ( = letterlijk : goddelijke straal ) .
Raytheon Company is een Amerikaans defensie- en technologiebedrijf. Het bedrijf telt 73.000 werknemers en behaalde in 2006 een winst van 955 miljoen euro bij een omzet van 15 miljard euro. Raytheon haalt meer dan 90% van haar omzet uit defensiecontracten en is wereldwijd het vijfde grootste defensiebedrijf.
Raytheon heeft Hughes Aircraft overgenomen dat eigenaar is van een hele vloot sproeivliegtuigen en van patenten & licenties ter verspreiding van ‘aerosols’ ( partikeltjes in de atmosfeer ). Hier komt dus het fenomeen van chemtrails om de hoek kijken, wat er duidelijk een verband mee houdt.
Raytheon is dé hofleverancier van het Amerikaanse leger .
Conspiracy ? Yes
Theory ? No
HAARP is dus realiteit en helaas een zeer onrustwekkende !
Haarp is in handen van het  militair-industrieel complex ( dat in de USA meer dan 50 % van de overheidsuitgaven opslokt ! ) is echt een bedreiging geworden voor de toekomst van deze planeet en de mensheid .
Er zijn overigens sindsdien een vijftal grotere en een twintigtal kleinere installaties bijgekomen over de wereld verspreid.
Men voorziet overigens dat in de nabije toekomst ook de USA zwaar zal getroffen worden door een mega-ramp : California ( Sint-Andreas-breuklijn en Yellow Stone-vulkaan ) en/of centraal USA ( de New Madrid breuklijn ). Het zou al volgende week kunnen gebeuren.
Ik dank u voor de eventuele aandacht die u aan deze informatie zult willen geven.
Auteur: Peter Vereecke
Bron Afbeelding: Belfortgroup
Bron: Peter Vereecke

Geen opmerkingen:

Een reactie posten